Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz

Zobacz więcej o artykule

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019

Napisał: Marek Młodecki

Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dla osób znających te problematykę w bardzo ogólnym zakresie - wspólników, członków organów spółki, pracowników, kontrahentów spółek z o.o.
W książce znajdziesz informacje związane z problematyką prawną, organizacyjną, ekonomiczną, rachunkowo-finansową, podatkową i ubezpieczeniową sp. z o.o.

Całość podzielona została na:
- podstawy prawne zakładania i działania spółek z o. o.
- organizacja i zarządzanie w spółkach z o.o.
- rachunkowość i finanse spółek z o.o.
- podstawowe informacje o obciążeniach fiskalnych spółek
- ubezpieczenia majątkowe, rzeczowe i osobowe.

Książka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera również wzory dokumentów:
- wzór umowy spółki
- wzór oświadczenia członków zarządu o zgromadzeniu kapitału zakładowego
- wzór imiennej listy wspólników
- dokument wzorów podpisów członków zarządu
- wzór księgi udziałów spółce
- wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników
- wzór uchwały wspólników
- wzór oświadczenia wspólników o powzięciu uchwały
- wzór protokołu z posiedzenia rady nadzorczej
- wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:
- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
- zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas określony,
- wprowadzenie dodatku za wychowawstwo klasy oraz świadczenia na start,
- zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- modyfikacje zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Komentarz Karta Nauczyciela zawiera ujednolicony tekst Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze. zm.) – z wyróżnieniem zmian obowiązujących od 1 września 2019 r.
Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, od 1 września 2019 roku wprowadzają kolejne zmiany w regulacjach prawnych Karty Nauczyciela.