Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Zobacz więcej o artykule

Egzamin na doradcę podatkowego

Napisał: Marcin Borkowski

W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym:

- zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne,
- terminy zwoływania zgromadzeń,
- podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń,
- tryb zwoływania zgromadzeń,
- przedmiot obrad zgromadzenia,
- miejsce obrad,
- treść protokołu zgromadzenia,
- uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał,
- reprezentację udziałowców na zgromadzeniu,
- powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały,
- powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki wyroku stwierdzającego nieważność.

Dodatkowo książka zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych również w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce.

Publikacja kierowana jest do członków zarządu i wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spis treści
ROZDZIAŁ I
Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 9
1. Termin zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników i konsekwencje niedochowania tego terminu (art. 231 § 1 oraz art. 594 § 1 pkt 3 i § 4 k.s.h.) 9
2. Podmioty uprawnione do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235–236 k.s.h.) . 10
3. Tryb zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 238 i art. 240 k.s.h.) 13
4. Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 231 § 2–6 k.s.h.) . 21
5. Wzory pism 29
ROZDZIAŁ II
Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 33
1. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i konsekwencje jego niezwołania (art. 232 i art. 293 k.s.h.) 33
2. Podmioty uprawnione do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235–236 k.s.h.) . 35
3. Tryb zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 237–238 i art. 240 k.s.h.) . 37
4. Przedmiot obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 21, art. 233, art. 273 oraz art. 516 § 1 i 2 k.s.h.) . 42
5. Wzory pism 45
ROZDZIAŁ III
Miejsce zgromadzenia wspólników (art. 234 k.s.h.) . 53
1. Uwagi 53
2. Wzór uchwały 55
ROZDZIAŁ IV
Protokół ze zgromadzenia wspólników (art. 248 k.s.h.) 57
1. Elementy protokołu 57
2. Księga protokołów . 61
3. Wzory pism 64
ROZDZIAŁ V
Uchwały zgromadzenia wspólników . 73
1. Sprawy wymagające uchwały wspólników (art. 228–230 k.s.h.) . 73
2. Sposób podejmowania i głosowania uchwał przez wspólników 78
3. Powzięcie uchwaływsprawie nieobjętej porządkiem obrad (art. 239 k.s.h.) 83
4. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały (art. 2401 § 1–3 wzw. z art. 255 § 4 k.s.h.) . 85
5. Uchwały dotyczące osobistej odpowiedzialności wspólnika (art. 244 k.s.h.) 86
6. Ważność zgromadzenia wspólników (art. 241–242 k.s.h.) 88
7. Większość głosów . 91
8. Wzory pism 98
ROZDZIAŁ VI
Pełnomocnicy wspólników na zgromadzeniu (art. 243 k.s.h.) 109
1. Reprezentacja udziałowcówna zgromadzeniachwspólników . 109
2. Wzory pism . 114
ROZDZIAŁ VII
Powództwo o uchylenie uchwały wspólników 119
1. Podstawy powództwa (art. 249 § 1 k.s.h.) 119
2. Organy uprawnione do wytoczenia powództwa (art. 250 k.s.h.) 123
3. Termin do wniesienia powództwa (art. 251 k.s.h.) . 126
4. Reprezentacja spółki w sprawie o uchylenie uchwały wspólników (art. 249 § 2 oraz art. 253 k.s.h.) . 128
5. Skutki wyrokuwsprawie o uchylenie uchwały wspólników (art. 254 § 1–3 k.s.h.) 130
6. Wzory pism . 132
ROZDZIAŁ VIII
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników . 139
1. Podstawy powództwa (art. 252 § 1 i 2 k.s.h.) 139
2. Organy uprawnione do wytoczenia powództwa (art. 250 k.s.h.) 141
3. Termin do wniesienia powództwa (art. 252 § 3 i 4 k.s.h.) 142
4. Reprezentacja spółki w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (art. 253 k.s.h.) 145
5. Skutki wyrokuwsprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (art. 254 k.s.h.) 146
6. Wzory pism Egzamin na doradcę podatkowego Testy Nowe pytania egzaminacyjne od 2019 roku. Wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja stanowi wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Pytania zostały opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego i opublikowane w załączniku do uchwały Nr 2/VII/2019 z 17.01.2019 r. W książce zawarto:
1492 pytania egzaminacyjne ze wskazaniem odpowiedzi, przygotowane przez specjalistów z prawa podatkowego,
podstawy prawne wraz z zacytowanym tekstem aktu prawnego, w oparciu o stan prawny obowiązujący od 1.03.2019 r.