Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej

Zobacz więcej o artykule

Należyta staranność zawodowa członka zarządu

Napisał: Robert Stefanicki

Książka zawiera odpowiedzi na praktyczne pytania związane z funkcjonowaniem spółki komandytowej, zadawane przez wspólników spółek komandytowych i inne osoby zainteresowane tą formą spółki.
Książka o spółce Komandytowej w pytaniach i odpowiedziach składa się z 400 praktycznych pytań i odpowiedzi związanych ze spółką komandytową i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa podatkowego i rachunkowości. Książka została rozszerzona o aktualne podstawy prawne, a także o nowe pytania i odpowiedzi dotyczące działalności spółki komandytowej, m.in. z zakresu dokumentacji cen transferowych i transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, źródeł dochodów wspólników będących osobami prawnymi i rozliczających się z CIT oraz schematów księgowych, stosowanych w szczególności pomiędzy spółką komandytową a jej komplementariuszem - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Opracowanie powstało dla praktyków oraz teoretyków zainteresowanych spółką komandytową, tj. przedsiębiorców, wspólników spółek komandytowych, podmiotów rozważających przekształcenie w spółkę komandytową, prawników, księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, studentów oraz pracowników naukowych. Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji. Monografia szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe instrumenty ładu korporacyjnego. W publikacji autor przyjmuje za wystarczającą podstawę cywilnoprawnej odpowiedzialności niedochowanie przez członka zarządu zawodowej staranności, jeżeli powoduje ono szkodę spółce. Podkreśla, że konsekwencją należytego sprawowania mandatu powinno być w praktyce pozostawienie go w tzw. bezpiecznej przystani. Książka >strong> staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej zawiera analizę m.in. następujących zagadnień:
odpowiedzialności za wyrządzoną spółce szkodę,
wymogów lojalności członków zarządu wobec spółki kapitałowej,
rękojmi należytego zarządzania w instytucjach finansowych,
zabezpieczenia przed wystąpieniem niezgodności z prawem (compliance),
zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie umowy o pracę,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej.