Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

Zobacz więcej o artykule

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art.

Napisał: Artur Nowacki

Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy - przede wszystkim doradcy transakcyjni - korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych, przybliżyli tę skomplikowaną problematykę. W komentarzu kompleksowo omówiono przebieg regulowanych Kodeksem spółek handlowych procedur połączenia, podziału oraz przekształcenia na każdym ich etapie – zarówno menadżerskim, jak i właścicielskim i sądowym. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym szczegółowe omówienie połączeń transgranicznych, coraz częściej spotykanych w praktyce obrotu. Analizę poszczególnych regulacji prawnych uzupełnia zbiór wzorcowych dokumentów i pism mających zastosowanie w procedurach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. Opracowanie jest skierowane do menedżerów, przedsiębiorców, ale także adwokatów, radców prawnych i sędziów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).

Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które w sposób praktyczny, zrozumiały i szczegółowy omawiają regulację spółki z o.o. Ponadto, komentarz prezentuje kompleksowo najnowszy dorobek doktryny i judykatury, a także najnowsze piśmiennictwo z komentowanej dziedziny, dzięki którym w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z przedstawioną problematyką spółki z o.o.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz odróżnia się od innych publikacji szczegółową strukturą wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie artykułów 151–226 KSH, tj. zagadnień dotyczących:

powstania spółki z o. o.;
praw i obowiązków wspólników;
organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej).
Komentarz prezentuje i szczegółowo omawia najnowsze orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące omawianej problematyki, a także dotychczasowy dorobek doktryny prawa.

W komentarzu uwzględniono wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne w omawianym zakresie, również te wprowadzone:

ustawą z 5.9.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), której zadaniem jest wydanie przepisów w odniesieniu do kwestii wskazanych przez rozporządzenie Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) zastąpienie dotychczasowego pojęcia „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem wskazanym w eIDAS „kwalifikowany podpis elektroniczny” (wejście w życie 7.10.2016 r.);
ustawą z 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), która wprowadziła przepisy dotyczące m.in. możliwości określenia w uchwale wspólników lub w umowie spółki wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki oraz możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą na podstawie uchwały wspólników lub umowy spółki, w przypadku gdy to ten organ powołuje członka zarządu (wejście w życie 1.1.2017 r.);
ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która wprowadziła zmiany dostosowujące do zmian wprowadzonych w ustawie – Kodeks cywilny w zakresie prokury oraz uzupełniła przepisy o wprowadzenie obowiązku członka zarządu ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu lub osób mu bliskich (wejście w życie 1.1.2017 r.);
ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), której celem jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie 537/2014 (wejście w życie 21.6.2017 r.);
ustawą z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ponadto na mocy niniejszej ustawy nie tylko umowa spółki, ale także dołączana do niej lista wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wejście w życie 13.7.2017 r.).
Dr hab. Artur Nowacki jest pracownikiem Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem około 50 publikacji z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim prawa spółek. Od prawie 20 lat zajmuje się naukowo, ale także w praktyce prawniczej jako radca prawny, problematyką prawa spółek. W ramach komentarza chciałby podzielić się z Czytelnikami własnymi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi stosowania komentowanych przepisów, nawiązując także do problematyki rachunkowości czy prawa podatkowego.

Komentarz adresowany jest do praktyków zajmujących się prawem handlowym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także teoretyków prawa handlowego oraz aplikantów zawodów prawniczych i studentów, jak również do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.