Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r.

Zobacz więcej o artykule

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k.

Napisał: Jarosław Zagrodnik

Vademecum głównie skierowane jest do członków zarządu spółek komunalnych i ma na celu pokazanie, że do realizacji gospodarki komunalnej można podchodzić niekonwencjonalnie i niekoniecznie mogą mieć zastosowanie tylko sztampowe rozwiązania. Oczywiście obok praktycznych wskazówek, nie sposób uniknąć teoretycznego tła wskazującego na formalno-prawne aspekty wynikające z obowiązujących przepisów. Warto podkreślić, że do tej pory na rynku nie było publikacji dedykowanej prezesom spółek komunalnych.

Tylko w prezentowanej publikacji znajdują się zebrane w jednym miejscu najważniejsze kwestie dotyczące: powoływania spółek, powierzenia zadań, polityki finansowej, wynagrodzenia zarządu spółki, odpowiedzialności członków zarządu, nadzoru nad spółkami.

Najważniejsze zalety Vademecum, ułatwiające wykonywanie obowiązków i rozwiązywanie problemów z interpretacją przepisów prawa to:

unikalny zestaw informacji skoncentrowany na branży komunalnej,
zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych wzorów, przykładów, wyliczeń,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz orzecznictwa.
Publikacja omawia takie tematy jak:

zasady powołania, odwoływania i wynagradzania prezes spółki komunalnej,
kompetencje, zadania i obowiązki prezesa w różnych obszarach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, finanse publiczne),
zasady przystosowania sprawozdania rocznego spółki,
zasady gospodarki finansowej w tym prawa i obowiązku prezesa i głównego księgowego wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości, planowanie finansowe, podatki),
współpraca z innymi podmiotami ( gminą czy lokalną społecznością),
odpowiedzialność związana z zarządzaniem spóła w tym działania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i KSH,
zagrożenia i specyfika poszczególnych branż spółek komunalnych ( w tym odpadowej, mieszkaniowej czy wodociągowej).
Tylko dzięki naszej publikacji Czytelnik pozna:

relacje panujące między spółką a macierzysta jednostką samorządu,
kiedy dochodzi do pomocy publicznej i jak w orzecznictwie traktuje TSUE spółki komunalne,
kto podpisuje finansowe sprawozdanie roczne, a kto za nie odpowiada,
jakie są kluczowe postanowienia umowy spółki/aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
jak ustawa kominowa reguluje wysokość wynagrodzenie zarządu spółki komunalnej,
z jakich stałych elementów składa się wynagrodzenie zarządu spółki,
kiedy może dojść do likwidacji spółki.
Opracowanie to zestaw obowiązkowy w każdej gminie, gdzie tworzy się nowe spółki oraz gdzie poddawane są audytowi już funkcjonujące. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyska wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta jest niezbędna wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów, ale również członkom organów spółek.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem spółek w tym m.in. o kwestie dotyczące:

W jakiej formule mogą działać spółki komunalne?
Jakie rodzaje spółek mogą tworzyć poszczególne samorządy?
Jakie są procedury utworzenia spółki przez samorząd terytorialny?
Kto powołuje członków zarządu spółki komunalne?
W jaki sposób przekształcić samorządowy zakład budżetowy w spółkę?
Czy spółki komunalne mają ograniczony przedmiot działalności?
Czy spółka komunalna może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej?
Jakie są sankcje za prowadzenia działalności poza dopuszczalnym zakresem?
Czy wójt, burmistrz, prezydent, radny mogą być członkami rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu?
Jednak koncentracja publikacji na prezesie spółki komunalnej powoduje, że zebrane zostały w niej informacje wspierające i pomagające mu w zarządzaniu tym przedsiębiorstwem a w szczególności dowie się:

Jak planować budżet i prowadzić politykę finansową spółki?
Które przedsięwzięcia są traktowane jak pomoc publiczna?
Czy może aplikować o środki unijne?
Jakie zapisy powinny znaleźć się w kontrakcie managerskim?
W jakich sytuacjach ponosi odpowiedzialność majątkową?
Kiedy i dla jakich podmiotów skład sprawozdanie z działalności?
Na jakich zasadach może wnioskować o kredyt w bankach komercyjnych?
Jak ustawa kominowa wpływa na wynagrodzenie prezesa spółki?
Czy prezes musi składać oświadczenia majątkowe?
Spółki komunalne zajmują się organizacją usług publicznych w wielu branżach, chociaż dominują w : odpadach, mieszkalnictwie, transporcie, wodociągach. Branże te mają swoją specyfikę, dlatego prezes takiej spółki musi posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne do jej zarządzania. Ważnym elementem publikacji są opinie i rekomendacje przygotowane przez prezesów lub członków zarządu kilku spółek komunalnych w tym z branży wodno-kanalizacyjnej:

Grzegorz Białas ZECIUK w Jastrowie - nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i rola menedżera w budowaniu zespołu,
Marek Karolczak (Wodociągi Ostrów WLKP) – odmienności w zarządzaniu spółką akcyjną a spółka z o.o.,
Daniel Dębski (Wodociągi z Głogowa) - strategia i benchmarking jako narzędzia rozwoju Spółki wod-kan,
Agnieszka Glapiak (MPWiK Leszno) - controlling w nowoczesnym przedsiębiorstwie wod-kan,
Z branży mieszkaniowej: Wojciech Danielczak (Międzychód) - problemy i wyzwania zarządzania nieruchomościami gminnymi i Wspólnotami przez Spółkę branżową,
Z działalności wielobranżowej: Rafał Zimny (były Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach) - forma relacji właściciel - Zarząd a stabilny rozwój Spółki,
Z branży odpadowej: Janusz Wesołek – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. - Odbieranie odpadów przez spółkę komunalną okiem praktyka.
Uzupełnieniem Vademecum jest płyta CD, na której znajdą się m.in. :

wzory umowy spółki komunalnej,
wzory uchwał rady gminy (miasta) o powołaniu spółki, przekształceniu zakładu budżetowego, w sprawie zasad wnoszenia wkładów do spółki, powierzenia spółce wykonania zadania własnego,
zarządzenia organu wykonawczego w sprawie nadzoru na spółkami samorządowymi,
wzory uchwał zgromadzenia wspólników dotyczące sprawozdań finansowych, absolutoriów dla członków organów, oraz wyboru członków rady nadzorczej,
wzory uchwał organów spółki związane z wynagrodzeniami w spółce, wzór kontraktu menadżerskiego,
wzór uchwały prywatyzacyjnej. Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:
teorii procesu karnego,
międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,
zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.
W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu:

usprawnienie postępowania karnego, a także dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. Nowelizacja wprowadza również m.in.:
ograniczenia zasady bezpośredniości,
mechanizmy mające zapobiegać zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych,
zmianę formuły uzasadnień wyroków.