Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r.

Zobacz więcej o artykule

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019

Napisał: Jarosław Zagrodnik

Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. W publikacji zaprezentowano organizację spółek kapitałowych oraz osobowych. Autorzy omawiają zarówno zagadnienia ogólne – możliwe modele organizacji spółek – jak i kwestie szczegółowe, takie jak pozycja, usytuowanie i wzajemne relacje organów spółki i ich członków, podział kompetencji zarządczych i nadzorczych, sytuacja prawna wspólników i akcjonariuszy, odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki. Uwzględniono również specyfikę omawianej problematyki w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także w spółkach publicznych. Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:
teorii procesu karnego,
międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,
zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.
W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu:

usprawnienie postępowania karnego, a także dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. Nowelizacja wprowadza również m.in.:
ograniczenia zasady bezpośredniości,
mechanizmy mające zapobiegać zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych,
zmianę formuły uzasadnień wyroków.