Egzamin wstępny 2021 Teksty ustaw Aplikacja adwokacka i radcowska Tom I

Zobacz więcej o artykule

Egzamin wstępny 2021

Napisał: Teksty ustaw Aplikacje

Książka podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W książce o radzie nadzorczej w spółkach omówiono m.in. problematykę :
statusu i składu rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
kompetencji członków rady nadzorczej,
zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w określonych sytuacjach,
działalności rady nadzorczej,
wpływu rady nadzorczej na zarząd spółki, szczególnie na powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
Autorka uwzględniła nie tylko regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek handlowych na gruncie Kodeksu spółek handlowych, lecz także prawa administracyjnego. Ponadto wyjaśniła kwestię ograniczeń wobec osób pretendujących do wykonywania funkcji członka rady nadzorczej spółki komunalnej określonych w wielu regulacjach dotyczących sfery ustrojowej samorządu terytorialnego i w pragmatykach służbowych odnoszących się do pracowników samorządowych i innych osób, które wykonują zadania publiczne. Znajomość ograniczeń wobec osób wykonujących funkcje członków organu nadzorczego spółki jest niezbędna przede wszystkim dla prawidłowego ukonstytuowania się tego organu w spółce komunalnej. Egzamin wstępny 2021 Teksty ustaw Aplikacja adwokacka i radcowska Tom I Stan prawny: 1 czerwca 2020 r. Tom I zawiera: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, Prawo wekslowe, Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo spółdzielcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Prawo budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawo własności przemysłowej.