VAT Ustawa 2020 Beck Twoje Prawo

Zobacz więcej o artykule

VAT Ustawa 2020 Beck Twoje

Napisał: Twoje Prawo

W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym:

- zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne,
- terminy zwoływania zgromadzeń,
- podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń,
- tryb zwoływania zgromadzeń,
- przedmiot obrad zgromadzenia,
- miejsce obrad,
- treść protokołu zgromadzenia,
- uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał,
- reprezentację udziałowców na zgromadzeniu,
- powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały,
- powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki wyroku stwierdzającego nieważność.

Dodatkowo książka zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych również w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce.

Publikacja kierowana jest do członków zarządu i wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spis treści
ROZDZIAŁ I
Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 9
1. Termin zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników i konsekwencje niedochowania tego terminu (art. 231 § 1 oraz art. 594 § 1 pkt 3 i § 4 k.s.h.) 9
2. Podmioty uprawnione do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235–236 k.s.h.) . 10
3. Tryb zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 238 i art. 240 k.s.h.) 13
4. Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 231 § 2–6 k.s.h.) . 21
5. Wzory pism 29
ROZDZIAŁ II
Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 33
1. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i konsekwencje jego niezwołania (art. 232 i art. 293 k.s.h.) 33
2. Podmioty uprawnione do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235–236 k.s.h.) . 35
3. Tryb zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 237–238 i art. 240 k.s.h.) . 37
4. Przedmiot obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 21, art. 233, art. 273 oraz art. 516 § 1 i 2 k.s.h.) . 42
5. Wzory pism 45
ROZDZIAŁ III
Miejsce zgromadzenia wspólników (art. 234 k.s.h.) . 53
1. Uwagi 53
2. Wzór uchwały 55
ROZDZIAŁ IV
Protokół ze zgromadzenia wspólników (art. 248 k.s.h.) 57
1. Elementy protokołu 57
2. Księga protokołów . 61
3. Wzory pism 64
ROZDZIAŁ V
Uchwały zgromadzenia wspólników . 73
1. Sprawy wymagające uchwały wspólników (art. 228–230 k.s.h.) . 73
2. Sposób podejmowania i głosowania uchwał przez wspólników 78
3. Powzięcie uchwaływsprawie nieobjętej porządkiem obrad (art. 239 k.s.h.) 83
4. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały (art. 2401 § 1–3 wzw. z art. 255 § 4 k.s.h.) . 85
5. Uchwały dotyczące osobistej odpowiedzialności wspólnika (art. 244 k.s.h.) 86
6. Ważność zgromadzenia wspólników (art. 241–242 k.s.h.) 88
7. Większość głosów . 91
8. Wzory pism 98
ROZDZIAŁ VI
Pełnomocnicy wspólników na zgromadzeniu (art. 243 k.s.h.) 109
1. Reprezentacja udziałowcówna zgromadzeniachwspólników . 109
2. Wzory pism . 114
ROZDZIAŁ VII
Powództwo o uchylenie uchwały wspólników 119
1. Podstawy powództwa (art. 249 § 1 k.s.h.) 119
2. Organy uprawnione do wytoczenia powództwa (art. 250 k.s.h.) 123
3. Termin do wniesienia powództwa (art. 251 k.s.h.) . 126
4. Reprezentacja spółki w sprawie o uchylenie uchwały wspólników (art. 249 § 2 oraz art. 253 k.s.h.) . 128
5. Skutki wyrokuwsprawie o uchylenie uchwały wspólników (art. 254 § 1–3 k.s.h.) 130
6. Wzory pism . 132
ROZDZIAŁ VIII
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników . 139
1. Podstawy powództwa (art. 252 § 1 i 2 k.s.h.) 139
2. Organy uprawnione do wytoczenia powództwa (art. 250 k.s.h.) 141
3. Termin do wniesienia powództwa (art. 252 § 3 i 4 k.s.h.) 142
4. Reprezentacja spółki w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (art. 253 k.s.h.) 145
5. Skutki wyrokuwsprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (art. 254 k.s.h.) 146
6. Wzory pism VAT Ustawa 2020 Beck Twoje Prawo Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). 1.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)..
Książka zawiera:

Tekst ustawy Ustawę o podatku od towarów i usług
Indeks rzeczowy
Seria "Twoje Prawo" zawiera:

Boldowanie najnowszych zmian
Przypisy od Redakcji
Czytelne hasła i teksty
Indeks rzeczowy