Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019

Zobacz więcej o artykule

Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów z datami

Napisał: Reforma KPC 2019

Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji. Monografia szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe instrumenty ładu korporacyjnego. W publikacji autor przyjmuje za wystarczającą podstawę cywilnoprawnej odpowiedzialności niedochowanie przez członka zarządu zawodowej staranności, jeżeli powoduje ono szkodę spółce. Podkreśla, że konsekwencją należytego sprawowania mandatu powinno być w praktyce pozostawienie go w tzw. bezpiecznej przystani. Książka >strong> staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej zawiera analizę m.in. następujących zagadnień:
odpowiedzialności za wyrządzoną spółce szkodę,
wymogów lojalności członków zarządu wobec spółki kapitałowej,
rękojmi należytego zarządzania w instytucjach finansowych,
zabezpieczenia przed wystąpieniem niezgodności z prawem (compliance),
zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie umowy o pracę,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej. Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019 Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). W drugim wydaniu podano daty dzienne wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego Kodeksu oraz ich hasłową definicję. Nowelizacja dotyczy wielu instytucji prawa procesowego, zarówno w postępowaniu rozpoznawczym, jak i egzekucyjnym. Ma ona na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, zapobieżenie ich przewlekłości, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy, nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników, odformalizowania zasad postępowania dowodowego, uzasadniania wyroków z urzędu, postępowania apelacyjnego, wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Książka zawiera także najnowszy tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany, które weszły w życie między 25 kwietnia 2019 r. a 10 września 2019 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 10 września 2019 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.