Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD

Zobacz więcej o artykule

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD Osoby odpowiedzialne

Napisał: Artur Klawenek

W książce znajdziesz wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. Książka Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych z wzorami dokumentów w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice występujące w pewnych kwestiach. W książce:
sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności, sprawy przekraczające zwykłe czynności
odmienności w spółce komandytowo-akcyjnej
zmiany wymogów w umowie i statucie spółki
uchwały zarządu i organu nadzoru sp. z o.o. oraz zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
przebieg zgromadzenia w sp. z o.o.
tryb zwoływania walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej
uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy
przebieg walnego zgromadzenia akcjonariuszy
zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych.
Atutem książki Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych z wzorami dokumentów jest bogaty zbiór wzorów uchwał z komentarzem Autora w najważniejszych w praktyce funkcjonowania spółek sprawach (w tym m.in. w sprawie obsadzenia organów spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, przekształcenia, zmiany umowy spółki, zakończenia bytu spółki, oraz dotyczących spraw wewnętrznych spółki: wynagrodzeń, dywidend, zbycia udziałów, zaciągnięcia zobowiązań itd.). Wzory wszystkich dokumentów w wersji edytowalnej (MS Word) w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym. Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i instytucje, niejednokrotnie się różnią, a także odstają od stosowanej od lat praktyki. Wydawnictwo C.H.Beck wydało publikację, w której autor wywodzący się z MEN prezentuje zgodnie z obowiązującymi przepisami jednoznaczne stanowisko w sprawach związanych z naliczaniem wynagrodzeń w oświacie.
Integralną częścią książki są wzory dokumentów – w formie PDF jak i edytowalnej z możliwością nanoszenia zmian według własnych potrzeb – zamieszczone na dołączonym do publikacji CD. Formularze związane są z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (regulaminy, wnioski, informacje, odmowy). Oprócz wzorów dokumentów na płycie znajdują się również ustawy i rozporządzenia branżowe.