Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD

Zobacz więcej o artykule

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD Przykłady, pytania

Napisał: Klawenek Artur

Książka przygotowana została przez prawników i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawno-podatkowego, uczestniczących aktywnie w tworzeniu i obsłudze finansowej tego typu firm. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja traktowana będzie jako rzetelne źródło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsiębiorców już prowadzących działalność, ale także dla osób, które działalność taką zamierzają rozpocząć. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z:
zakładaniem działalności,
zawieraniem umów,
windykacją należności,
rozliczeniami i obowiązkami podatkowymi,
sprawozdaniami finansowymi,
prawem pracy,
pozyskiwaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
ochroną danych osobowych,
ochroną konkurencji i konsumentów,
zawieszeniem i likwidacją działalności,
przekształceniami i łączeniem spółek. Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD Przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy. Do książki dołączona została płyta CD, na której zamieszczone zostały w wersji elektronicznej akty prawne oraz wzory dokumentów, przydatne przy naliczaniu wynagrodzeń. Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp online do stale aktualizowanych informacji, umożliwiających poprawne kształtowanie płac nauczycielskich.
Książka zawiera obszerny komentarz opisujący:
- system wynagradzania nauczycieli;
- kompetencje administracji rządowej w zakresie płac nauczycielskich oraz zasady ich podwyższania przez samorządy terytorialne;
- kompetencje organu prowadzącego szkołę, będącego jednostką samorządu terytorialnego w zakresie ustalania wynagrodzeń;
- składniki płacy nauczyciela wynikające z ustawy KN lub przepisów powszechnych;
- teksty jednolite 28 niezbędnych do naliczania wynagrodzeń nauczycielskich aktów prawnych – ze stanem prawnym na listopad 2012 r.,
- liczne przykłady, które w zrozumiały sposób ukazują, jak prawidłowo poradzić sobie ze wszystkimi obliczeniami.

W komentarzu przedstawiono sposoby obliczeń:
- wynagrodzenia za urlop okolicznościowy,
- łączonego pensum i godzin ponadwymiarowych z łączonego pensum,
- „trzynastki” w kontekście wyroku z 9 lipca 2012 r. dotyczącego urlopu macierzyńskiego, który uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- „trzynastki” nauczycieli na zastępstwo,
- wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczyciela,
- dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz rozliczanie świadczeń z ZFŚS,
- obniżanie wynagrodzenia za czas absencji, w tym za czas urlopu bezpłatnego,
- nagrody jubileuszowej nauczycieli,
- wypłaty miesięcznej z tytułu godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw,
- delegacji służbowej,
- godzin ponadwymiarowych w wynagrodzeniu urlopowym pracownika placówki nieseryjnej,
- średnich wynagrodzeń gwarantowanych w roku 2013,
- kwoty za godzinę pensum podstawowego,
- nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.